Kontakt og Bestyrelsen

Forige side

Billeder af mindegravene

Historie

Priser

Links

Vedtægter for foreningen Dyrenes Mindegrave

(som vedtaget på den stiftende generalforsamling mandag den 27. februar 1995)

 

§ 1.
Foreningens navn og hjemsted.
Foreningens navn er Dyrenes Mindegrave og foreningens hjemsted er Tårnby kommune.

§ 2.
Foreningens formål.
Foreningens formål er at drive en gravplads for alle mindre husdyr.

§ 3.
Medlemmer.
Enhver person, firma, institution, forening eller lignende, der kan støtte foreningens formål, kan optages som støttemedlem.
Som ordinære medlemmer kan alene optages enkeltpersoner med fast bopæl i Danmark eller med dansk statsborgerskab, der har et eller flere gravsteder på gravpladsen.
Optagelsen af et nyt medlem i foreningen, herunder eventuel overgang fra støtte- til ordinært medlem, er først endelig ikrafttrådt, når medlemmet har indbetalt det i vedtægterne fastsatte depositum samt det af generalforsamlingen fastsatte kontingent og honorar for gravning.
Generalforsamlingen kan beslutte at udnævne æresmedlemmer af foreningen og kan herunder beslutte at meddele fritagelse for betaling af kontingent. Foreningen samarbejder med de i Danmark almindeligt anerkendte dyreværnsforeninger, dyrehospitaler og dyrlæger om anvendelsen af ledige gravsteder og tilgang af nye medlemmer.
Alle medlemmer af foreningen har adgang til gravpladsen og har i anciennitetsorden fortrinsret til ledige gravsteder.
Kun ordinære medlemmer kan vælges til foreningens bestyrelse, fremsætte forslag til behandling på foreningens generalforsamling og har stemmeret på denne.
Støttemedlemmer har adgang til general-forsamlingen, uden stemmeret, men med taleret. Ethvert ordinært medlem har adgang til alle oplysninger om foreningens drift, herunder regnskab.
Alle medlemmer har pligt til at respektere det af bestyrelsen fastsatte ordensreglement for gravpladsens drift.
Herunder har ordinære medlemmer et særligt ansvar for at vedligeholde deres grav-sted(er) i en efter almindelig opfattelse sømmelig stand.
Begravelser samt sløjfning eller omlægning af gravsteder må alene udføres af den af bestyrelsen udpegede/ansatte graver. Foreningens vedtægter udleveres automatisk til alle nye medlemmer ved indmeldelsen og iøvrigt på anmodning af enhver.
Udmeldelse af foreningen kan ske med mindst 1 måneds varsel til udgangen af et kalenderår.
Såfremt et medlem ikke betaler sit kontingent eller i gentagne tilfælde ikke vedligeholder sit grav-sted i en efter almindelig opfattelse sømmelig stand, kan bestyrelsen efter forudgående skriftlig advarsel vedtage at ekskludere medlemmet med omgående virkning og at rydde gravstedet på medlemmets regning.
Det af medlemmet indbetalte depositum refunderes - efter modregning af foreningens eventuelle tilgodehavende - 3 måneder efter medlemsskabets ophør.

§ 4.
Bestyrelse.
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling:
Formand, vælges i de lige årstal for 2 år ad gangen
Næstformand, vælges i ulige år også for 2 år
Sekretær, vælges i lige år for 2 år
Kasserer, vælges i ulige år for 2 år
Medlem, vælges i lige år for 2 år
Genvalg kan finde sted. Alle hverv er ulønnede og hver bopæl kan kun være repræsenteret ved ét medlem.
Der vælges desuden 5 suppleanter i rækkefølge 1 til 5.
Dersom et eller flere medlemmer varigt eller for længere tid forhindres i at varetage deres hverv, indtræder suppleanterne i bestyrelsen i den rækkefølge, de er valgt. Derimod tilkaldes en suppleant ikke, fordi et medlem er forhindret i at deltage i et enkelt bestyrelsesmøde.
Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved almindeligt flertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.
Bestyrelsen kan ikke træffe større beslutninger vedrørende foreningens økonomiske byrder eller anvendelsen af et evt. overskud, men er henvist til i givet fald at stille forslag herom på en generalforsamling.
Køb, salg og pantsætning af fast ejendom skal altid forelægges for og godkendes af en generalforsamling, forinden beslutning herom tages.
I det daglige arbejde tegnes foreningen af formanden og 1 bestyrelsesmedlem i forening eller 3 bestyrelsesmedlemmer i forening.
Ved hævelser på foreningens konti tegnes foreningen dog af kassereren og 1 bestyrelsesmedlem i forening. Formanden, og ved dennes forfald næstformanden, repræsenterer foreningen overfor offentligheden.
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den foreningen til enhver tid tilhørende formue.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.
Bestyrelsen har kompetence til at udpege, foretage ansættelser og indgå aftaler om løsning af de arbejdsopgaver, der naturligt falder indenfor foreningens formålsparagraf. Betalingen herfor kan ikke overstige det af generalforsamlingen i budgettet fastsatte beløb.
Bestyrelsen udarbejder referat af sine møder. Referaterne er tilgængelige for alle ordinære medlemmer.

§ 5.
Inspektør.
Opsyn med gravpladsen og ansvar for den daglige drift overlades til en inspektør, der deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

§ 6.
Generalforsamling.
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling, der afholdes hvert år i februar måned. Indkaldelse skal ske ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden for generalforsamlingen med følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning om foreningens virksomhed.
3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse.
4. Fastsættelse af kontingenter, honorarer for gravning og vedtagelse af budget.
5. Valg af bestyrelse og suppleanter.
6. Valg af revisor og suppleant.
7. Indkomne forslag.
8. Eventuelt.
Forslag til behandling på generalforsamlingen under dagsordenens pkt. 7 skal fremsættes skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest den 15. januar.
Beslutninger kan kun vedtages med simpelt flertal af de fremmødte ordinære medlemmer. Der kan stemmes ved fuldmagt på vegne af ét ordinært medlem. Hvert ordinært medlem har kun én stemme, uanset antallet af gravsteder.
Dirigenten afgør, hvorledes afstemningen skal foregå. Såfremt mindst 10 ordinære medlemmer kræver det, skal der afholdes skriftlig afstemning.
Hvis der er lige mange stemmer for og imod et forslag til beslutning, er forslaget bortfaldet. Ved valg af medlemmer til tillidsposter i foreningen afgøres valget i tilfælde af stemmelighed ved lodtrækning.
Vedtægtsændringer kan kun ske efter at samtlige ordinære medlemmer har fået forelagt ændringerne skriftligt og ved en ligeledes skriftlig urafstemning har tilkendegivet, at mindst 2/3 af de ordinære medlemmer stemmer for ændringerne.
Kun flertalsbeslutninger truffet på generalforsamlinger er bindende for foreningen.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det påkrævet, og skal indkaldes, når mindst 25 ordinære medlemmer fremsætter skriftligt krav herom til formanden. En sådan generalforsamling indkaldes med det samme varsel og beslutninger træffes efter de samme regler, som der gælder for den ordinære generalforsamling, men dagsordenen omfatter kun de emner, der skal afgøres og der kan kun træffes afgørelse om de sammen med indkaldelsen udsendte og skriftligt fremsatte forslag.

§ 7.
Kasserer og regnskab.
Kassereren har ansvaret for at der føres regnskab over den daglige drift, foretages regelmæssige afstemninger af regnskabet og at alle indtægter og udgifter betales rettidig.
Det er desuden kassererens ansvar, at der ved årets slutning udarbejdes et årsregnskab med en statusopgørelse til brug for revisorens kontrol. Det reviderede årsregnskab underskrives af formanden, revisoren og kassereren i fællesskab og fremsendes til godkendelse på den ordinære generalforsamling under dagsordenens pkt. 3.
Regnskabsåret er kalenderåret.
Der etableres en konto i et almindeligt anerkendt pengeinstitut til foreningens løbende ind og udbetalinger. Af kontrolhensyn skal alle foreningens ind og udbetalinger foregå via denne konto og der må ikke forefindes kontante beholdninger i foreningen.
Bestyrelsen kan herudover vedtage at etablere en eller flere særlige konti i et almindeligt anerkendt pengeinstitut til hensætning af foreningens midler. Bestyrelsen fastsætter desuden størrelsen af evt. hensættelser på sådanne konti.
På bestyrelsesmøderne aflægger kassereren rapport om størrelsen af indestående på foreningens konti samt evt. restancer.

§ 8.
Kontingent og depositum.
Som sikkerhed for foreningens eventuelle udgifter, jfr § 3, indbetaler hvert ordinært medlem et depositum pr gravsted, hvis størrelse altid svarer til det gældende årskontingent.
Såvel kontingent for støttemedlemmer som honorarer for gravning og kontingent for ordinære medlemmer fastsættes på den årlige generalforsamling.
Der betales kontingent for hele kalenderår ad gangen, hvilket også gælder for medlemsskaber, der kun omfatter dele af et kalenderår. Kontingentet forfalder til betaling senest ved udgangen af marts måned i det pågældende kalenderår, for nye medlemmer eller medlemmer, der overgår fra støtte- til ordinært medlem, dog straks ved indmeldelsen/overgangen.

§ 9.
Tvistigheder.
Såfremt der opstår uenighed mellem foreningen og et eller flere af dens medlemmer, og striden ikke kan bilægges ved forhandling, kan sagen ikke indbringes for domstolene, men skal afgøres ved voldgift. Det samme gælder, hvis der opstår uenighed mellem to eller flere medlemmer angående spørgsmål, der vedrører deres stilling som medlemmer af foreningen.
Hver af stridens parter vælger en voldgiftsmand, som i fællesskab vælger en opmand. Voldgifts-mændene og opmanden udgør tilsammen voldgiftsretten. Kan voldgiftsmændene ikke enes om valget af opmand, udpeges denne af dommeren i Tårnby retskreds.
For sagens behandling gælder reglerne i lov om voldgift.

§ 10.
Foreningens opløsning.
Beslutning om foreningens opløsning kan kun ske ved at samtlige ordinære medlemmer forelægges forslaget herom skriftligt og ved en skriftlig urafstemning tilkendegiver, at mindst 2/3 af de ordinære medlemmer stemmer for opløsningen.
Såfremt det besluttes at opløse foreningen, skal en eventuel formue tilfalde en eller flere alment anerkendte dyreværnsforeninger i Danmark. Bestyrelsen beslutter hvilke dyreværnsforeninger, der skal tilgodeses, og fastlægger formuens fordeling mellem disse.