Tilbage til forige side

Billeder af mindegravene

Historie

Priser

Links


Referat af den stiftende generalforsamling i Foreningen

 

Dyrenes Mindegrave

 

mandag den 27. februar 1995 kl. 19.00

 

 

Initiativgruppen til Dyregravenes bevarelse havde indkaldt til den stiftende generalforsamling, som fandt sted i Amagerhallens mødelokale, Løjtegårdsvej 64, 2770 Kastrup. Der var sammen med indkaldelsen udsendt følgende dagsorden for mødet:                              

 

 

1.    Valg af dirigent og referent.

 

2.    Gennemgang af forslag til vedtægter.

 

3.    Beslutning om foreningens stiftelse.

 

4.    Valg af bestyrelse og suppleanter.

 

5.    Valg af revisor og suppleant.

 

6.    Godkendelse af finansieringsplan

 

7.    Fastsættelse af kontingenter og honorarer.

 

8.    Godkendelse af budget.

 

 

Poul Dreyer indledte på Initiativgruppens vegne mødet med at præsentere gruppen, der foruden ham selv bestod af Vibeke Rasmussen, Rune Haulund og Kristian Munk. Foruden disse 4, der havde medvirket i gruppens arbejde lige fra dens spæde start i november 1994, havde også Otto Duborg, Lili Rasmussen og Poul Langdal undervejs ydet væsentlige bidrag til at få foreningen op at stå.

 

Poul Dreyer understregede betydningen af at få stiftet en forening på aftenens møde og oplyste, at der var sendt indkaldelser ud til ca. 600 gravholdere, hvoraf ca. 100 havde tilmeldt sig til mødet og foreløbig 100 yderligere havde givet tilsagn om at ville støtte en kommende forening. Desuden var omkring 120 breve kommet retur grundet mangelfuld adressering. Men der manglede fortsat en reaktion fra omkring 280 gravholdere, muligvis pga vinterferie eller lignende årsager.

 

Der var desuden til aftenens møde inviteret forskellige uvildige eksperter, som blev præsenteret. Ekspertpanelet bestod dels af statsautoriseret revisor Wagn Nielsen, advokat Palle Melchior Jensen samt formand og forretningsfører i Kattens Værn, Marianne Wiberg. Endvidere havde Initiativgruppen fået tilsagn fra en erfaren dirigent, Poul Holm, om at komme til stede og - såfremt forsamlingen måtte ønske det - at fungere som mødets dirigent.

 

Poul Dreyer foreslog herefter Poul Holm som mødets dirigent og forespurgte om der var andre kandidater. Dette var ikke tilfældet og Poul Holm blev med akklamation valgt som mødets dirigent.

 

Poul Holm tog ordet og takkede for valget. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og at den var beslutningsdygtig, hvorefter han gik over til den udsendte dagsorden. Han foreslog straks en ændret rækkefølge af dagsordenens punkter, idet han fandt, at pkt. 7 og 8 vedrørende fastsættelse af kontingenter og honorarer samt godkendelse af budget burde behandles før pkt. 4, således at bestyrelseskandidaterne kendte deres fremtidige arbejdsgrundlag før de blev valgt. Forslaget blev eenstemmigt vedtaget af forsamlingen, hvorefter mødet fik følgende dagsorden:

 

 

1.    Valg af dirigent og referent.

 

2.    Gennemgang af forslag til vedtægter.

 

3.    Beslutning om foreningens stiftelse.

 

4.    Fastsættelse af kontingenter og honorarer.

 

5.    Godkendelse af budget.

 

6.    Valg af bestyrelse og suppleanter.

 

7.    Valg af revisor og suppleant.

 

8.    Godkendelse af finansieringsplan

 

 

Pkt. 1. Valg af dirigent og referent.

 

Dirigenten konstaterede, at han allerede var valgt, jfr. foranstående. Initiativgruppen foreslog Hanne Ljungdahl som referent, hvilket blev vedtaget med akklamation.

 

 

Pkt. 2. Gennemgang af forslag til vedtægter.

 

Det med indkaldelsen udsendte forslag til vedtægter af 15. februar 1995 blev gennemgået og godkendt paragraf efter paragraf. Der var til mødet fremsendt 3 skriftlige ændringsforslag, hvoraf forsamlingen konstaterede, at det ene (fra John Daugaard-Jensen) ikke vedrørte vedtægterne, hvorefter det blev trukket tilbage af forslagsstilleren. De 2 øvrige (fra C. Ravnsgaard og fra Initiativgruppen) blev behandlet samtidig med gennemgangen af udkastet til vedtægter.

 

 

§1 og 2 blev vedtaget uden ændringer.

 

 

 

§3 blev vedtaget med følgende ændrede formuleringer (idet ændringerne er understreget):

 

Stk. 1.

 

Enhver person, firma, institution, forening eller lignende, der kan støtte foreningens formål, kan optages som støttemedlem. Som ordinære medlemmer kan alene optages enkeltpersoner med fast bopæl i Danmark eller med dansk statsborgerskab, der har et eller flere gravsteder på gravpladsen.

 

 

Stk. 2.

 

Optagelsen af et nyt medlem i foreningen, herunder eventuel overgang fra støtte- til ordinært medlem, er først endelig ikrafttrådt, når medlemmet har indbetalt det i vedtægterne fastsatte depositum samt det af generalforsamlingen fastsatte kontingent og honorar for gravning.

 

Stk. 6.

 

Kun ordinære medlemmer kan vælges til foreningens bestyrelse, fremsætte forslag til behandling på foreningens generalforsamling og har stemmeret på denne. Støttemedlemmer har adgang til generalforsamlingen, uden stemmeret, men med taleret.

 

Stk. 7.

 

Ethvert ordinært medlem har adgang til alle oplysninger om foreningens drift, herunder regnskab. (Ordet medlemskartotek er fjernet).

 

Stk. 8.

 

Alle medlemmer har pligt til at respektere det af bestyrelsen fastsatte ordensreglement for gravpladsens drift. Herunder har ordinære medlemmer et særligt ansvar for at vedligeholde deres gravsted(er) i en efter almindelig opfattelse sømmelig stand. Begravelser samt sløjfning eller omlægning af gravsteder må alene udføres af den af bestyrelsen udpegede/ansatte graver.

 

 

§4 blev vedtaget med følgende ændrede formuleringer (idet ændringerne er understreget):

 

Stk. 1.

 

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling: (Ordet følgende er fjernet)

 

Stk. 5.

 

Bestyrelsen kan ikke træffe større beslutninger vedrørende foreningens økonomiske byrder eller anvendelsen af et evt. overskud, men er henvist til i givet fald at stille forslag herom på en generalforsamling. Køb, salg og pantsætning af fast ejendom skal altid forelægges for og godkendes af en generalforsamling, forinden beslutning herom tages.

 

Nyt stk. 7-9.

 

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

 

Bestyrelsen har kompetence til at udpege, foretage ansættelser og indgå aftaler om løsning af de arbejdsopgaver, der naturligt falder indenfor foreningens formålsparagraf. Betalingen herfor kan ikke overstige det af generalforsamlingen i budgettet fastsatte beløb.

 

Bestyrelsen udarbejder referat af sine møder. Referaterne er tilgængelige for alle ordinære medlemmer.

 

 

 

§5 blev vedtaget uden ændringer.

 

 

 

§6 blev vedtaget med følgende ændrede formuleringer (idet ændringerne er understreget):

 

 

Stk. 2-4.

 

Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling, der afholdes hvert år i februar måned. Indkaldelse skal ske ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden for generalforsamlingen med følgende punkter: (Pkt. 6 er rykket op foran pkt. 4)

 

 

1.    Valg af dirigent.

 

2.    Formandens beretning om foreningens virksomhed.

 

3.    Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse.

 

4.    Fastsættelse af kontingenter, honorarer for gravning og vedtagelse af budget.

 

5.    Valg af bestyrelse og suppleanter.

 

6.    Valg af revisor og suppleant.

 

7.    Indkomne forslag.

 

8.    Eventuelt.

 

 

Forslag til behandling på generalforsamlingen under dagsordenens pkt. 7 skal fremsættes skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest den 15. januar.

 

Beslutninger kan kun vedtages med simpelt flertal af de fremmødte ordinære medlemmer. Der kan stemmes ved fuldmagt på vegne af ét ordinært medlem. Hvert ordinært medlem har kun én stemme, uanset antallet af gravsteder.

 

Stk. 6.

 

Hvis der er lige mange stemmer for og imod et forslag til beslutning, er forslaget bortfaldet. Ved valg af medlemmer til tillidsposter i foreningen afgøres valget i tilfælde af stemmelighed ved lodtrækning.

 

 

 

§7 blev vedtaget uden ændringer.

 

 

 

§8 blev vedtaget med følgende ændrede formuleringer (idet ændringerne er understreget):

 

 

Stk. 2-3.

 

Såvel kontingent for støttemedlemmer som honorarer for gravning og kontingent for ordinære medlemmer fastsættes på den årlige generalforsamling.

 

Der betales kontingent for hele kalenderår ad gangen, hvilket også gælder for medlemsskaber, der kun omfatter dele af et kalenderår. Kontingentet forfalder til betaling senest ved udgangen af marts måned i det pågældende kalenderår, for nye medlemmer eller medlemmer, der overgår fra støtte- til ordinært medlem, dog straks ved indmeldelsen/overgangen.

 

 

 

§9 og 10 blev vedtaget uden ændringer.

 

 

 

Herefter blev det samlede sæt af vedtægter sat til afstemning. Disse blev vedtaget eenstemmigt med akklamation og er vedlagt referatet med de vedtagne ændringer indarbejdet.

 

 

 

Pkt. 3. Beslutning om foreningens stiftelse.

 

Herefter vedtog man eenstemmigt og med akklamation at stifte foreningen, Dyrenes Mindegrave.

 

 

Pkt. 4. Fastsættelse af kontingenter og honorarer.

 

Det blev eenstemmigt vedtaget at fastsætte følgende kontingenter og honorarer for 1995:

 

Kontingenter:                                                                 Honorarer for gravning:

 

Små gravsteder                   200 kr. pr år                        Mindre dyr                         200 kr.

Store gravsteder                 300 kr. pr år                        Større dyr                           300 kr.

Støttemedlemmer               100 kr. pr år

 

Det blev desuden vedtaget at overlade til bestyrelsen, at afgøre hvilke gravsteder, der er små og hvilke der er store samt hvilke dyr, der er mindre eller større.

 

 

 

Pkt. 5. Godkendelse af budget.

 

Det af Initiativgruppen fremlagte forslag til budget for 1995 blev gennemgået og eenstemmigt vedtaget.

 

 

Pkt. 6. Valg af bestyrelse og suppleanter.

 

 

Følgende medlemmer blev med akklamation valgt til bestyrelsen:

 

Formand                             Kristina Hertel

Næstformand                                           Rune Haulund

Sekretær                             Dina Bakar

Kasserer                              Kenneth Hennings

Medlem                              Kristian Munk

 

Desuden blev følgende medlemmer med akklamation valgt som suppleanter til bestyrelsen:

 

1. suppleant                        Charlotte Andersen

2. suppleant                        Tibor Czako

3. suppleant                        Hanne Ljungdahl

4. suppleant                        René Chabert

5. suppleant                        Viggo Karm

 

 

Pkt. 7. Valg af revisor og suppleant.

 

Som revisor og som suppleant for denne valgtes med akklamation henholdvis Poul Dreyer og Flemming Ljungdahl.

 

 

Pkt. 8. Godkendelse af finansieringsplan.

 

Den af Initiativgruppen fremlagte finansieringsplan blev eenstemmigt vedtaget af forsamlingen.

 

Generalforsamlingen blev herefter i henhold til vedtægternes §4, stk. 5 spurgt om den kunne godkende, at foreningen købte ejendommen beliggende Glamsbjergvej 5, 2770 Kastrup, herunder at foreningen overtager den i ejendommen eksisterende pantehæftelse. Dette blev godkendt af forsamlingen, idet man samtidig pålagde bestyrelsen i samarbejde med advokat Palle Melchior Jensen at forsøge at opnå den bedst mulige pris for ejendommen.

 

 

Som afslutning på mødet gik Poul Dreyer på talerstolen og opfordrede medlemmerne til at hjælpe bestyrelsen i det forestående og meget omfattende arbejde. Der var fremlagt tilmeldingslister, hvorpå mange af de tilstedeværende straks meldte sig. Han takkede endvidere for det store fremmøde og rettede en særlig tak til de fremmødte eksperter og mødets dirigent, som han fandt havde styret mødets forløb med stor autoritet. Endelig offentliggjorde han foreningens fremtidige adresse og tlf.nr., som er:

 

                                                                 Dyrenes Mindegrave

                                                                 Dronning Olgas Vej 4

                                                                 2000 F.

                                                                 Tlf. 38 88 16 93

 

 

Poul Holm gik herefter på talerstolen og gav på vegne af fondet Maj Måneds Katte tilsagn om at skænke Dyrenes Mindegrave en gave på 5.000 kr., hvilket blev modtaget med stor begejstring og akklamation af forsamlingen.

 

Marianne Wiberg gav desuden tilsagn om, at Kattens Værn vil være Dyrenes Mindegrave behjælpelig med administration m.m. i foreningens opstartsperiode. Også dette tilsagn blev modtaget med stor taknemmelighed.

 

Der blev på stedet foranstaltet en indsamling blandt de tilstedeværende, hvilket indbragte den nystiftede forening et beløb på 1.802,00 kr.

 

 

 

 

 

Hanne Ljungdahl                                                           Kristina Hertel

     Referent                                                                        Formand